Klachten
Stel cookie voorkeur in

Klachten

Klachtenregeling

 

Als u een klacht heeft over obs De Triangel, dan kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met Marlies Moors of Ilse Hooglugt, contactpersonen Klachten voor obs De Triangel. Ook deze regeling ligt ter inzage op school.

 

Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus maar volledig buiten onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van bovengenoemde contactpersonen Klachten op school.

 

Het is mogelijk dat u noch de directie van obs De Triangel noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen, via tel. 0224-274555. Zij kan u in contact brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Landelijke Klachtencommissie op tel. 030-2809590. Het adres van de LKC is: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie vindt u op www.Igc-lkc.nl.

 

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.